Tạo project trên Google Console, đăng ký sử dụng Google API, tạo xác nhận credential và download file client_id.json

You are here: