Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: amazon ses là gì

Kết nối Amazon SES với phần mềm Email Marekting iClick

Hướng dẫn kết nối phần mềm Email Marketing của iClick với dịch vụ gửi email Amazon SES Cách gửi thông qua API (không phải SMTP)

Tác giả: quanly | Lúc: 08/03/19 11:39 | Lần sửa cuối: 08/03/19 11:39

Verify Email Address Amazon SES đã thoát Sandbox thành công

Sau khi đã thoát được sandbox (mở được limit) tài khoản Amazon SES thì xem như quá trình đăng ký hoàn tất, bạn chuyển qua giai đoạn sử dụng - các bước như verify email, gởi email test, kết nối với phần mềm gởi email marketing,... Sử dụng hợp lý và cẩn thận để tránh bị khóa tài khoản.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/12/16 09:02 | Lần sửa cuối: 08/12/16 09:02