Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: ẩn bình luận trên fanpage

Phần mềm Get Comment Facebook iClick không lấy được bình luân ẨN

Phần mềm Get Comment Facebook iClick chỉ lấy những bình luận hiển thị (bình luận mà bạn có thể xem trên trình duyệt), không lấy được những bình luận ẩn mà admin fanpage ẩn đi để giữ khách hàng.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/08/17 11:10 | Lần sửa cuối: 10/08/17 11:10