Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: cấu hình quét

Danh sách các cấu hình quét iClick đăng bán

Bảng liệt kê danh sách cấu hình quét dữ liệu trên website bằng phần mềm Scan Web Pro. Những cấu hình này được iClick thiết kế và đăng bán. Bạn sử dụng số dư tài khoản để mua cấu hình theo hướng dẫn. Cần quét một website ngoài danh sách thì hãy liên hệ để đặt hàng iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/09/18 13:22 | Lần sửa cuối: 27/09/18 13:22

Hướng dẫn lấy XPath khung chứa danh sách link

Hướng dẫn lấy XPath khung chứa link, chứa dữ liệu để soạn cấu hình quét thông tin trong phần mềm Scan Web Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/07/18 10:51 | Lần sửa cuối: 03/07/18 10:51