Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: gửi tin nhắn skype hàng loạt

Phần mềm Skype Marketing mới (2019)

Phần mềm Skype Marketing 2019 - gửi tin nhắn hàng loạt và tự động trên nền tảng web của Skype. Phần mềm gửi trên web,skype.com nên không phụ thuộc vào phần mềm Skype Desktop. Hãy tải về và trải nghiệm ngay. Bản quyền phần mềm là gói VIP 3 của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 22/03/19 23:32 | Lần sửa cuối: 22/03/19 23:32

Đồng bộ danh bạ Skype vào phần mềm Skype Marketing thủ công

Tác giả: quanly | Lúc: 16/03/19 23:51 | Lần sửa cuối: 16/03/19 23:51

Tạm ngưng bảo trì phần mềm Skype Marketing

Skype cũ bị khai tử cho nên phần mềm Skype Marketing của iClick cũng tạm ngưng để nghiên cứu xây dựng lại thích hợp với Skype mới. Vui lòng liên hệ iClick để bảo lưu tài khoản đã đóng phí.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/01/19 15:58 | Lần sửa cuối: 16/01/19 15:58