Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: gửi tin nhắn skype

Phần mềm Skype Marketing mới (2019)

Phần mềm Skype Marketing 2019 - gửi tin nhắn hàng loạt và tự động trên nền tảng web của Skype. Phần mềm gửi trên web,skype.com nên không phụ thuộc vào phần mềm Skype Desktop. Hãy tải về và trải nghiệm ngay. Bản quyền phần mềm là gói VIP 3 của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 22/03/19 23:32 | Lần sửa cuối: 22/03/19 23:32