Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: khai báo trường dữ liệu cần lấy

Hướng dẫn khai báo các trường dữ liệu cần quét

Hướng dẫn khai báo các trường dữ liệu cần lấy trên website. Bạn sử dụng kỹ thuật XPath, Regex, Regex Replace để lấy chính xác dữ liệu bất kỳ trên trang web.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/04/18 11:33 | Lần sửa cuối: 09/04/18 11:33