Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: lấy dữ liệu từ website

Các cách lấy link để quét dữ liệu

Bốn cách lấy danh sách link để quét dữ liệu từ website bằng phần mềm Scan Web Pro: Lấy link từng trang (mặc định), Quét link từ website, Tạo danh sách link với ID tăng dần, Nhập danh sách link.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/11/18 12:31 | Lần sửa cuối: 26/11/18 12:31

Danh sách các cấu hình quét iClick đăng bán

Bảng liệt kê danh sách cấu hình quét dữ liệu trên website bằng phần mềm Scan Web Pro. Những cấu hình này được iClick thiết kế và đăng bán. Bạn sử dụng số dư tài khoản để mua cấu hình theo hướng dẫn. Cần quét một website ngoài danh sách thì hãy liên hệ để đặt hàng iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/09/18 13:22 | Lần sửa cuối: 27/09/18 13:22

Cập nhật phần mềm Scan Web Pro phiên bản 1.1.0.1

Chi tiết nội dung cập nhập phần mềm lấy dữ liệu hiển thị trên Website: Scan Web Pro phiên bản 1.1.0.1. Phần mềm hoàn thiện hơn, lấy được dữ liệu hơn, lấy được nhiều website hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/05/18 10:59 | Lần sửa cuối: 15/05/18 10:59

Hướng dẫn cấu hình quét dữ liệu website

Hướng dẫn tạo cấu hình lấy dữ liệu từ website bất kỳ bằng phần mềm Scan Web Pro. Hướng dẫn lấy XPath, tạo Regex, khai báo các thông số của cấu hình quét với phần mềm.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/04/18 11:30 | Lần sửa cuối: 09/04/18 11:30