Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: tránh nhà mạng chặn

Sử dụng ký tự thay thế trong phần mềm SMS Marketing

Để nội dung tin nhắc khác nhau mỗi lần gửi đi nay iClick bổ sung thêm tính năng sử dụng ký tự thay thế - tức là sự dụng một số ký tự gần giống trong bản chữ cái và chữ số để thay thế.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/08/18 15:40 | Lần sửa cuối: 24/08/18 15:40