Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: windows server 2008

Mở iClick bị lỗi trên VPS cài Windows Server 2008

Cài đặt iClick thành công trên VPS nhưng khi mở iClick lên lại gặp bảng thông báo lỗi. Máy tính cài Windows Server 2008. Xử lý như thế nào đây?

Tác giả: quanly | Lúc: 06/10/16 15:03 | Lần sửa cuối: 06/10/16 15:03