Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: xpath

Hướng dẫn lấy XPath khung chứa danh sách link

Hướng dẫn lấy XPath khung chứa link, chứa dữ liệu để soạn cấu hình quét thông tin trong phần mềm Scan Web Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/07/18 10:51 | Lần sửa cuối: 03/07/18 10:51

Hướng dẫn khai báo các trường dữ liệu cần quét

Hướng dẫn khai báo các trường dữ liệu cần lấy trên website. Bạn sử dụng kỹ thuật XPath, Regex, Regex Replace để lấy chính xác dữ liệu bất kỳ trên trang web.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/04/18 11:33 | Lần sửa cuối: 09/04/18 11:33

Hướng dẫn cấu hình quét dữ liệu website

Hướng dẫn tạo cấu hình lấy dữ liệu từ website bất kỳ bằng phần mềm Scan Web Pro. Hướng dẫn lấy XPath, tạo Regex, khai báo các thông số của cấu hình quét với phần mềm.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/04/18 11:30 | Lần sửa cuối: 09/04/18 11:30