Phần mềm Email Marketing

Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 18/06/2020 14:58
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2

Phần mềm Email Marketing gửi email từ SMTP và Amazon SES.

Phần mềm Email Marketing giúp gửi email hàng loạt, quảng cáo thông qua các hộp mail hay dịch vụ hỗ trợ SMTP, ngoài ra phần mềm cũng hỗ trợ gửi email qua Amazon SES.

Hãy là người đầu tiên viết bình luận