Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: cá nhân hóa nội dung

Sử dụng ký tự thay thế trong phần mềm SMS Marketing

Để nội dung tin nhắc khác nhau mỗi lần gửi đi nay iClick bổ sung thêm tính năng sử dụng ký tự thay thế - tức là sự dụng một số ký tự gần giống trong bản chữ cái và chữ số để thay thế.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/08/18 15:40 | Lần sửa cuối: 24/08/18 15:40

Trộn nội dung và cá nhân hóa nội dung khi gửi email marketing với phần mềm Gmail Marketing iClick

Hướng dẫn đa dạng hóa nội dung gửi email marketing với hai phương pháp kết hợp: trộn nội dung theo từ đồng nghĩa và cá nhân theo thông tin người nhận để nâng cao tỉ lệ INBOX.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/02/17 00:00 | Lần sửa cuối: 26/02/17 00:00