Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: display name

Tên người gửi trong Email Marketing

Tên người gửi trong email marketing là gì? Cách đặt tên người gửi trong các phần mềm Email Marketing của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/03/20 19:48 | Lần sửa cuối: 13/03/20 19:48

Email Reply và Tên Hiển Thị trong email marketing có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa của display name (tên hiển thị) và reply email khi gởi email marketing...

Tác giả: quanly | Lúc: 10/05/16 00:42 | Lần sửa cuối: 10/05/16 00:42