Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: gmail api

Lỗi uỷ quyền khi thêm gmail gửi trong phần mềm Gmail Marketing

Nguyên nhân và cách xử lý lỗi uỷ quyền khi thêm gmail gửi trong phần mềm Gmail Marketing

Tác giả: quanly | Lúc: 15/12/20 17:18 | Lần sửa cuối: 15/12/20 17:18

Hướng dẫn khắc phục báo đỏ khi gửi email bằng Gmail Marketing

Nguyên nhân và cách khắc phục báo đỏ: Be careful with this message. It contains content that's typically used to steal personal information. (Hãy cẩn thận với thư này, nội dung này có thể lấy cắp nội thông tin cá nhân).

Tác giả: quanly | Lúc: 18/12/17 10:24 | Lần sửa cuối: 18/12/17 10:24

Lỗi không khai báo được Gmail để xin quyền gửi email

Lỗi can not connect Gmail API Could not load file or assembly 'System.Core, Version=2.0.5.0... trong phần mềm Gmail Marketing, Bulk Share Google Drive

Tác giả: quanly | Lúc: 30/03/17 12:37 | Lần sửa cuối: 30/03/17 12:37