Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: không hiện ip mymobkit

myMobkit không khởi động được service, không lấy được IP để kết nối SMS Marketing

Hướng dẫn sử lỗi không hiện IP trên ứng dụng di động myMobkit để nhập vào phần mềm SMS Marketing iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/09/17 15:07 | Lần sửa cuối: 13/09/17 15:07