Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: lấy thiếu bình luận

Livestream không hiện thông tin và bình luận, mà chỉ hiện khung trắng tinh

acebook đang có cập nhật, xóa trộn dẫn đến livsetream không hiện đủ thông tin + bình luận đối với một số tài khoản facebook (kể cả chủ livestream) mà chỉ hiện trắng tinh. Do đó 2 phần mềm lấy bình luận của iClick có thể gặp lỗi khi lọc bình luận của bài viết.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/05/19 00:11 | Lần sửa cuối: 09/05/19 00:11