Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: mở iclick không được

Mở phần mềm iClick gặp lỗi mscorlib, System.TypeLoadException

Hướng dẫn sửa lỗi mở một số phần mềm của hệ thống iCick lên thì gặp ngay lỗi mscorlib, System.TypeLoadException. Lỗi này có thể do thiếu .NET 4.5.2.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/09/18 08:48 | Lần sửa cuối: 20/09/18 08:48

Hướng dẫn sửa lỗi không mở được iClick trên win XP

Xử lý lỗi "The datepart hour is not supported by date function dateadd for data type date" khi mở iClick trên windows XP không được.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/08/15 23:18 | Lần sửa cuối: 03/08/15 23:18