Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: reply email

Email Reply và Tên Hiển Thị trong email marketing có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa của display name (tên hiển thị) và reply email khi gởi email marketing...

Tác giả: quanly | Lúc: 10/05/16 00:42 | Lần sửa cuối: 10/05/16 00:42