Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: keyword

Không thêm được từ khóa (keyword) để Click Keyword

Một số windows server không chạy được Click Keyword cũng như thêm từ khóa để chạy Click Keyword. Sau đây là nguyên nhân và cách xử lý.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/06/16 16:00 | Lần sửa cuối: 08/06/16 16:00

Thông báo hệ thống kích thành viên để đảm bảo công bằng cho iClick

Hệ thống kích thành viên lâu không view hoặc click ngược trở lại cho người khác. Hệ thống này chạy cho ViewLink, BackLink, KeyWord. Hệ thống nhằm đảm bảo tính công bằng cho iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/04/15 01:14 | Lần sửa cuối: 10/04/15 01:14

Click Keyword

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/15 00:34 | Lần sửa cuối: 06/01/15 00:34