Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: sql 2008

Mở lại dịch vụ SQL cho phần mềm Livestream Pro

Một lỗi phổ biến khi mở phần mềm LiveStream Pro lên đăng nhập vào thì đơ và phần mềm tắt ngay sau đó chính là do phần mềm không kết nối được với dữ liệu mà nguyên nhân chính là do dịch vụ SQL đang tắt...

Tác giả: quanly | Lúc: 18/11/18 22:19 | Lần sửa cuối: 18/11/18 22:19

Xử lý lỗi is not valid login or you do not have permission khi cài SQL Express 2008 R2

Bạn gặp lỗi: is not valid login or you do not have permission khi cài SQL Express 2008 R2 thì nguyên nhân có thể là do tên máy tính bạn đang đặt là ADMIN vì vậy để sử lỗi này bạn cần đổi tên máy tính lại khác Admin là được.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/10/18 16:52 | Lần sửa cuối: 21/10/18 16:52