Hướng dẫn viết Script điều khiển trình duyệt để lấy dữ liệu

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm lấy dữ liệu website Scan Web Pro


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.4.6
Lần cuối cập nhật: 06/09/2023 16:23
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 3
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Quét dữ liệu có cấu trúc từ website bất kỳ.

Xem chi tiết

Tính năng lấy dữ liệu bằng trình duyệt tự động trong phần mềm Scan Web Pro từ phiên bản 1.1.0.5 có hỗ trợ viết script (code) để thao tác với trình duyệt trong quá trình lấy dữ liệu. Đoạn Script sẽ thực hiện một số lệnh cơ bản đối với trình duyệt sau khi load và trước khi quét dữ liệu.

Phần mềm Scan web Pro
Thứ tự các công đoạn.

Các thao tác như bấm chuột, cuộn, thực thi javascript ... là cần thiết để quét dữ liệu trong một website. Lấy ví dụ như một số website cần bấm chuột mới thấy được Số Điện Thoại thì ta cần viết script bấm chuột. Cấu trúc script gồm có nhiều dòng lệnh từ trên xuống, mỗi dòng lệnh một hàng, mỗi dòng gồm có mã lệnh và thông số.

Dưới đây là một số lệnh cơ bản mà bạn có thể viết:

CHI TIẾT CÁC LỆNH VIẾT SCRIPT
Mã lệnh Tham số 1 Tham số 2 Ví dụ Giải thích
wait kiểu số (mili giây)   wait 200 Chờ một lúc.
Chờ một lúc 200 mili giây (= 1/5 giây).
jscript java script   jscript window.scroll(0,900); Thực hiện java script.
Cuộn cửa sổ trình duyệt xuống 900 pixel.

click

css selector   click a[id='login']

Bấm vào một phần tử trên website
Click vào thẻ a có id = login.

scroll css selector   scroll a[id='login']

Kéo khung nhìn tới phần tử trên website.
Kéo tới thẻ a có id = login.

jscriptcss java script css selector jscriptcss arguments[0].scrollIntoView(true) a[id='login']

Thực hiện java script lên một phần tử trên website.
Kéo thẻ a có id=login tới khung nhìn.

Lưu ý các script và các tham số cách nhau bằng khoảng trắng: jscriptcss arguments[0].scrollIntoView(true) a[id='login'] , lần lượt là mã lệnh, tham số 1, tham số 2. Trường hợp các tham số có chứa khoảng trắng thì bạn phải thay các khoảng trắng này bằng dấu ngã (~). Ví dụ: click a[class='new~button'].

Các lệnh trên sẽ được bổ sung trong các phiên bản tiếp theo để bạn có thể tùy ý điều khiển trình duyệt trước khi lấy dữ liệu.

Viết Script trong mục cấu hình thêm của cấu hình quét.

Phần mềm Scan web Pro
Vào sửa một cấu hình website > Cấu hình thêm.

Phần mềm Scan web Pro
Viết Script ở đây.

Có tất cả 2 đoạn script: dành cho khi lấy danh sách link và dành cho khi lấy dữ liệu.

Lưu ý một lần nữa là Script chỉ dành cho quá trình lấy dữ liệu bằng trình duyệt tự động Google Chrome, quá trình lấy bằng request không sử dụng script.

Phần mềm Scan web Pro
Viết Script chỉ dành cho những cấu hình lấy dữ liệu bằng cách mở trình duyệt tự động Google Chrome.

Cần hỗ trợ thêm về Script cũng như phần mềm Scan Web Pro vui lòng liên hệ chúng tôi.

Chúc bạn thành công, iClick.

trình duyệt tự động scan web pro phần mềm scan web pro lấy dữ liệu website script thao tác

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 04/07/18 15:22 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 11,968

Hãy là người đầu tiên viết bình luận